Villa Aurora Grant Recipients | 2014

First Quarter (January – March)

Kitty Kraus

Kitty Kraus | Artist

Jan

Stefan Maelck

Stefan Maelck | Writer

Mar

Fabian Massah

Fabian Massah | Filmmaker (together with Aslı Özge)

Jan, Feb, Mar

Aslı Özge

Aslı Özge | Filmmaker (together with Fabian Massah)

Jan, Feb, Mar

Axel Ranisch

Axel Ranisch | Filmmaker

Jan, Feb, Mar

David Sieveking

David Sieveking | Filmmaker

Jan, Feb, Mar

Thomas Struth

Thomas Struth | Artist (Honorary Fellow)

Jan, Feb

Second Quarter (April – June)

Marc Bauder

Marc Bauder | Filmmaker (together with Dörte Franke)

Apr, May, Jun

Marianna Christofides

Marianna Christofides | Artist

Apr, May, Jun

Dörte Franke

Dörte Franke | Filmmaker (together with Marc Bauder)

Apr, May, Jun

Stefan Kriekhaus

Stefan Kriekhaus | Filmmaker

Apr, May, Jun

Hendrik Weber

Hendrik Weber (Pantha du Prince) | Musician

Apr, May, Jun

Doan Trang

Pham Doan Trang | Feuchtwanger Fellow

Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

Third Quarter (July – September)

Jan Brandt © Tom Fischer

Jan Brandt | Writer

Jul, Aug, Sep

Gerhard Falkner © A.P. Englert

Gerhard Falkner | Writer (together with Nora Matocza-Falkner)

Jul, Aug, Sep

Nora Matocza-Falkner © Peter Raßkopf

Nora Matocza-Falkner | Writer (together with Gerhard Falkner)

Jul, Aug, Sep

Sergej Newski

Sergej Newski | Composer

Jul, Aug, Sep

Antonio Paucar

Antonio Paucar | Performance Artist

Jul, Aug, Sep

Doan Trang

Pham Doan Trang | Feuchtwanger Fellow

Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

Fourth Quarter (October – December)

Leonor Antunes

Leonor Antunes | Artist

Oct, Nov, Dec

Kerstin Cmelka / by Josephine Pryde / © Kerstin Cmelka, Josephine Pryde

Kerstin Cmelka | Artist

Oct, Nov, Dec

Marina Khorkova

Marina Khorkova | Composer

Oct, Nov, Dec

Katrin Mayer

Katrin Mayer | Artist

Oct, Nov, Dec

Doan Trang

Pham Doan Trang | Feuchtwanger Fellow

Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

Back